• §1. Definicje  

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie pod adresem: www.warsztaty.doktor-dorota.pl

Sprzedawca lub Organizator – Dorota Helim-Sobkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: DIETAMED Dorota-Helim-Sobkowiak, NIP: 8961268328, REGON: 020269850, adres do korespondencji: ul. Bukowa 47, 55 – 080 Smolec, adres e-mail: sklep@doktor-dorota.pl, telefon 781444737

Klient lub Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca domenę, w której funkcjonuje Sklep, niezależnie od tego czy dokonuje Zamówienia bądź zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów) ze Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Treść cyfrowa – Stanowią dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.

Usługa cyfrowa – Oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą takich danych. 

Cena – określona wartość wyrażona w złotych polskich wraz z podatkami, za jaką Klient może nabyć własność Produktu.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni – najniższa cena danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni. 

Promocja – Akcja polegająca na tymczasowym obniżeniu cen Produktów zorganizowana na zasadach ustalonych przez Sprzedawcę.

Cena promocyjna – Obniżona cena Produktu obowiązująca podczas Promocji.

Usługa elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

§
2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym warunki składania zamówień przez Klientów, zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientom, sposób i termin zapłaty, zasady składania reklamacji, a także uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość przez Konsumentów i Indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach Konsumentów.
 2. Do korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies.

W przypadku niekompatybilności infrastruktury technicznej Klienta z wymaganiami Sklepu, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 1. Użytkownikom nie wolno podczas korzystania ze Sklepu dostarczać treści o charakterze bezprawnym, przez które w szczególności rozumie się podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie funkcjonalności Sklepu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane czynnikami noszącymi znamiona siły wyższej, tj. niemożliwego do zapobiegnięcia zdarzenia zewnętrznego, w szczególności o charakterze klimatycznym, epidemicznym, politycznym lub społecznym, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia funkcjonowanie Sklepu, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z wymaganiami Sklepu.

  §
  3.
  Zasady składania Zamówień
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. wybrać na stronie Sklepu Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz ilość zamawianych sztuk, a następnie zaznaczyć pole „Do koszyka”;
 3. po przejściu do Koszyka, wybrać ilość zamawianych sztuk Produktu, a następnie zaznaczyć pole „Zamawiam”;
 4. w następnym kroku klient może założyć konto, dokonać zakupu bez rejestracji lub zalogować się;
 5. po przejściu dalej, wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
 • wpisanie danych osobowych Klienta (imienia, nazwiska, numeru telefonu i adres e-mail);
 • wpisanie adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu / lub adresu email w przypadku produktu cyfrowego;
 • wybór sposobu dostawy Produktu;
 • wybór metody płatności;
 1. po wypełnieniu Formularza zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaznaczyć okienko „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść;
 2. zaznaczyć pole “Podsumowanie”;
 3. opłacić Zamówienie w wybrany sposób.
 4. Wraz ze złożeniem Zamówienia, Klient jest obowiązany do wyrażenia zgody na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie Klientowi treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość i jednoczesną utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży momentem udostępnienia przez Sprzedawcę treści cyfrowych Klientowi. Niewyrażenie przez Klienta tej zgody skutkować będzie brakiem możliwości złożenia Zamówienia.
 5. Klienci, którzy w związku ze składanym Zamówieniem chcą otrzymać fakturę VAT, mogą zaznaczyć taką opcję w Formularzu zamówienia, wpisując swój numer identyfikacji podatkowej (NIP) we właściwym polu.
 6. Klienci, którzy dysponują kuponem rabatowym uprawniającym ich do otrzymania zniżki na zamawiane Produkty, powinni wpisać kod kuponu w panelu Koszyka, a następnie zaznaczyć pole „Użyj”, co spowoduje automatyczne obniżenie ceny Zamówienia.
 7. Klienci dokonujący Zamówienia mają możliwość dodania uwag do składanego Zamówienia poprzez wybór pola „Uwagi”.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest zarówno prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia, jak również akceptacja postanowień Regulaminu. Uchybienie przez Klienta któremukolwiek z powyższych obowiązków jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji Zamówienia przez Sklep.
 9. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail wysyłaną Klientowi.
 10. Sprzedawca zastrzega, że umieszczenie w domenie Sklepu określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do złożenia oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu poprzez złożenie Zamówienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia przez Sklep.

  §
  4. Ceny i płatności
 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Wszelkie płatności za Zamówienia są realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 prowadzony przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Klient podczas składania Zamówienia ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności:
 • szybki przelew elektroniczny;
 • płatność poprzez system płatności mobilnych BLIK.
 1. Dowodem zapłaty za Produkt jest elektroniczny dokument realizacji zamówienia lub faktura VAT, które wysyłane są Klientowi na podany adres e-mail po otrzymaniu płatności.

  §5. Sposoby, terminy i koszty dostawy

Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie stanowią treści cyfrowe lub usługi cyfrowe w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Po opłaceniu Zamówienia, Klient automatycznie otrzyma potwierdzenie dokonania płatności na adres e-mail, a najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów dietetycznych (zwanych dalej „Warsztatami”) bądź konsultacji dietetycznych otrzyma szczegółowe informacje dotyczące ich przebiegu. W przypadku zakupu Warsztatów, Klient otrzyma na adres e-mail adres grupy, do której musi dołączyć. W przypadku zakupu konsultacji, Sprzedawca po opłaceniu Zamówienia skontaktuje się z Klientem i ustali dokładny termin konsultacji.

 

§6. Zasady uczestnictwa oraz wskazania i przeciwskazania do udziału w Warsztatach

 1. Warsztaty każdorazowo odbywają się w terminie wskazanym przez Organizatora w ofercie danych Warsztatów i prowadzone są przez okres 4 tygodni za pośrednictwem zamkniętej grupy utworzonej w serwisie społecznościowym Facebook. Uczestnik ma możliwość każdorazowego przedłużenia swojego uczestnictwa w Warsztatach o kolejny 4-tygodniowy cykl za osobną opłatą.
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak zdarzenia noszące cechy siły wyższej, czyli niemożliwych do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzeń zewnętrznych, takich jak w szczególności choroba prelegenta czy też wystąpienie nadzwyczajnego wydarzenia o charakterze klimatycznym, politycznym, społecznym czy epidemicznym. W takim przypadku Organizator zaproponuje Uczestnikom w ciągu 7 dni od pierwotnego terminu Warsztatów inny termin ich przeprowadzenia. Uczestnicy, którzy w ciągu 7 dni od otrzymania na adres e-mail informacji o zmianie terminu Warsztatów, poinformują Organizatora o rezygnacji z udziału w nowym terminie Warsztatów, uprawnieni są do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny za Warsztaty.
 3. Organizator gwarantuje Uczestnikom, iż wszystkie Warsztaty prowadzone są przez specjalistów posiadających wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem danych Warsztatów, w szczególności z zakresu dietetyki i psychosomatyki, w tym doświadczenie zawodowe Organizatora. Jednocześnie Organizator zaznacza, że usługi świadczone w ramach Warsztatów i treści udostępniane podczas nich Uczestnikom, nie stanowią porad lekarskich.
 4. Udział w Warsztatach jest w szczególności zalecany dla osób:
  • dążących do zmniejszenia swojej masy ciała;
  • cierpiących na insulinoodporność;
  • cierpiących na niedoczynność tarczycy;
  • cierpiących na nadciśnienie;
  • cierpiących na stłuszczenie wątroby;
  • cierpiących na stany zapalne, np. RZS;
  • odczuwających przewlekłe zmęczenie;
  • cierpiących na problemy gastryczne.
 5. Udział w Warsztatach jest zabroniony lub co najmniej niezalecany dla:
  • osób regularnie uprawiających intensywny wysiłek fizyczny, w szczególności zawodowych sportowców;
  • wegan;
  • osób cierpiących na choroby zaburzenia żywienia (anoreksję, bulimię);
  • osób o niskim współczynniku masy ciała (poniżej 19 według wskaźnika BMI);
  • kobiet, w tym matek karmiących, do 8 miesięcy po porodzie;
  • osób w trakcie antybiotykoterapii;
  • osób po przebytej chorobie nowotworowej nie więcej niż 5 lat przed terminem Warsztatów;
  • osób z niewydolnością narządową (np. niewydolnością nerek), po przeszczepach narządowych, a także po przebytym zawale serca nie więcej niż 5 lat przed terminem Warsztatów;
  • osób z hipoglikemią lub hipoglikemią reaktywną – w tym przypadku można dołączyć, ale korzystać z menu dla kobiet karmiących – jedynie w 1 miesiącu warsztatów – w kontynuacji nie ma menu dla kobiet karmiących. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników w okresie odbywania Warsztatów. W przypadku, w którym Uczestnik zaobserwuje u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy zdrowotne, powinien niezwłocznie zgłosić swoje dolegliwości Organizatorowi lub skonsultować je z lekarzem bądź farmaceutą.

  §
  7. Zakres obowiązków Organizatora
 1. Organizator każdorazowo w ramach Warsztatów zobowiązuje się do:
 2. przeprowadzenia Warsztatów zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie warsztaty.doktor-dorota.pl Regulaminem;
 3. utworzenia grupy zamkniętej w serwisie społecznościowym Facebook, w ramach której prowadzone będą Warsztaty;
 4. udostępnienia Uczestnikom jadłospisu na okres 1 miesiąca z rozpisaniem ilości oraz dni poszczególnych posiłków.
 1. Organizator w przypadku Warsztatów Doktor Doroty zobowiązuje się do:
 2. udostępnienia Uczestnikom 1 raz w tygodniu filmu edukacyjnego z zakresu dietetyki;
 3. udostępnienia Uczestnikom 2 razy w tygodniu filmu z ćwiczeniami stworzonymi przez trenera personalnego na potrzeby Warsztatów,
 4. publikowania 1 raz w tygodniu postu tematycznego z zakresu dietetyki i udzielania odpowiedzi na pytania Uczestników zadawane pod tym postem. Organizator może odmówić odpowiedzi na pytania w następujących przypadkach:
  • gdy pytanie Uczestnika zawierało treści wulgarne, obraźliwe lub nacechowane agresją;
 • gdy Uczestnik w pytaniu podważa kompetencje lub zaufanie do Organizatora lub innych osób współprowadzących Warsztaty;
 • gdy pytanie Uczestnika ma na celu uzyskanie porady dla osoby trzeciej niebędącej uczestnikiem Warsztatów (np. członka rodziny Uczestnika);
 • gdy pytanie Uczestnika nie ma związku z przedmiotem Warsztatów;
 • gdy Uczestnik w sposób oczywisty nadużywa prawa do zadawania pytań.
 1. Organizator w przypadku Warsztatów Redukcja Stresu i Odbudowa Mikrobiomu:
 2. udostępnienia Uczestnikom 1 raz w tygodniu filmu edukacyjnego z zakresu dietetyki (jeden film) i z redukcji stresu (3 filmy + ćwiczenia);
 3. publikowania 1 raz w tygodniu postu tematycznego z zakresu dietetyki i udzielania odpowiedzi na pytania Uczestników zadawane pod tym postem. Drugi taki sam post będzie stworzony do zadawania pytań Jowicie. Organizator może odmówić odpowiedzi na pytania w następujących przypadkach:
 • gdy pytanie Uczestnika zawierało treści wulgarne, obraźliwe lub nacechowane agresją;
 • gdy Uczestnik w pytaniu podważa kompetencje lub zaufanie do Organizatora lub innych osób współprowadzących Warsztaty;
 • gdy pytanie Uczestnika ma na celu uzyskanie porady dla osoby trzeciej niebędącej uczestnikiem Warsztatów (np. członka rodziny Uczestnika);
 • gdy pytanie Uczestnika nie ma związku z przedmiotem Warsztatów;
 • gdy Uczestnik w sposób oczywisty nadużywa prawa do zadawania pytań.
 1. Po zakończeniu Warsztatów, Organizator uprawniony jest do usunięcia grupy zamkniętej w serwisie Facebook, gdzie prowadzone były Warsztaty, jak również do usunięcia Uczestników z tej grupy.

  §
  8. Zakres obowiązków Uczestnika
 1. Uczestnik Warsztatów przed wzięciem udziału w Warsztatach obowiązany jest do zapoznania się z ofertą Warsztatów opublikowaną na stronie warsztaty-doktor-dorota.pl oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Celem uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik obowiązany jest do posiadania:
 3. aktywnego profilu w serwisie Facebook;
 4. dostępu do Internetu;
 5. jednej z następujących przeglądarek Internetowych: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Opera lub aplikacji Facebook na urządzenia mobilne.

W przypadku niekompatybilności infrastruktury technicznej Uczestnika z wymaganiami Organizatora, Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi dostępu do materiałów i możliwości związanych z uczestnictwem w Warsztatach.

 

 1. Uczestnik obowiązany jest do kulturalnego i taktownego odnoszenia się do innych Uczestników Warsztatów oraz Organizatora. Zabronione jest używanie i publikowanie przez Uczestnika treści wulgarnych, obraźliwych, nacechowanych agresją lub podważających kompetencje i zaufanie do Organizatora i innych osób współprowadzących Warsztaty.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Warsztatów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora. Zabronione jest w szczególności udostępnianie przez Uczestnika materiałów otrzymanych podczas Warsztatów osobom trzecim.
 3. W przypadku naruszania przez Uczestnika obowiązków określonych w ust. 2 i 3 powyżej, Organizator uprawniony jest do usunięcia z Warsztatów Uczestnika z grupy, w ramach której prowadzone są Warsztaty. W takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do żądania od Organizatora choćby częściowego zwrotu ceny uiszczonej za udział w Warsztatach.

  §
  9. Prawa autorskie
 1. Wszelkie materiały i zasoby udostępnione Uczestnikom podczas Warsztatów stanowią wyłączną własność Organizatora i objęte są prawami własności intelektualnej Organizatora w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Z chwilą przekazania Uczestnikowi materiałów, o których mowa w sekcji IV ust. 1 Regulaminu, Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów wyłącznie dla potrzeb udziału Uczestnika w Warsztatach.
 3. Użytkownik zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować materiałów udostępnionych mu w ramach Warsztatów oraz ich fragmentów osobom trzecim, ani też udzielać osobom trzecim dostępu do Warsztatów. Podejmowanie takich działań przez Uczestnika spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z grupy utworzonej w serwisie Facebook celem przeprowadzenia Warsztatów bez prawa do żądania przez Uczestnika choćby częściowego zwrotu ceny uiszczonej za udział w Warsztatach. Uczestnik dopuszczający się takich działań może zostać również pociągnięty przez Organizatora do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

  §
  10. Rezygnacja z udziału w Warsztatach bądź konsultacji medycznej (odstąpienie od Umowy Sprzedaży)
 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest udział w Warsztatach, tzn. do rezygnacji z udziału w Warsztatach do momentu udostępnienia Klientowi przez Organizatora treści cyfrowych w postaci pierwszego menu wysyłanego na 4 dni przed rozpoczęciem Warsztatów na adres e-mail podany przez Klienta. O utracie prawa do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Warsztatach wraz z momentem udostępnienia treści cyfrowych przez Organizatora, Klienci są informowani w momencie wyrażenia zgody, o której mowa w 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest konsultacja dietetyczna, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy do momentu wykonania usługi.
 3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wykorzystując w tym celu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy poprzez jego wysłanie w formie pisemnej bądź mailowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 nie jest obowiązkowe dla uznania skuteczności odstąpienia przez Klienta od Umowy.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zwrot ceny nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

  §
  11. Reklamacje
 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Organizatora usług wchodzących w skład Warsztatów wymienionych w sekcji IV Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: warsztatydoktordoroty@gmail.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Uczestnika, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne

  §
  12. Dane osobowe, prywatność i pliki cookies

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności informacje wymagane przez art. 13 RODO, jak również zasady stosowania plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://warsztaty.doktor-dorota.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

§
13. Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca informuje, że dołożył wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników i Klientów oraz ich urządzeń i oprogramowania.
 2. Jednocześnie jednak Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem polegającym w szczególności na możliwości narażenia na:
 3. otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
 4. działanie złośliwego lub niechcianego oprogramowania zdolnego do samopowielania w sposób niezauważalny dla Klienta lub Użytkownika;
 5. działanie oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika lub Klienta w Internecie, instalującego się bez ich wiedzy, zgody i kontroli;
 6. zjawisko phishingu (łowienia haseł), tj. technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne;
 7. zjawisko sniffingu (niedozwolonego podsłuchu), polegającego na działaniu nielegalnego oprogramowania przechwytującego i analizującego dane przepływające w sieci Internet;
 8. wprowadzenie przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.

  §
  14. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Klienci. W szczególności Klienci mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony internetowej Sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci, jak również wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 2. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i opisy Produktów oraz ich zdjęcia, a także inne oznaczenia i dokumenty mogące stanowić przedmiot praw własności intelektualnej publikowane na stronie Sklepu, w tym niniejszy Regulamin, objęte są ochroną prawną i ich bezprawne wykorzystywanie może narażać podmiot lub osobę dopuszczającą się naruszenia na odpowiedzialność cywilnoprawną.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach, gdy wymagać tego będą zmiany funkcjonalności Sklepu lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz poprzez informację zawartą na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian Regulaminu w życie. Sprzedawca zapewnia, iż wszelkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, a wszelkie archiwalne wersje Regulaminu będą przechowywane na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Nadto Sprzedawca informuje, iż w celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 5. W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów będących Konsumentami, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uprawnień Konsumentów, pierwszeństwo mają przepisy dotyczące uprawnień Konsumentów.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

(Miejscowość) _________, dnia _____________________

 

Sprzedawca:

Dorota Helim-Sobkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: DIETAMED Dorota Helim-Sobkowiak, ul. Bukowa 47, Smolec, NIP: 8961268328.

 

Nabywca (konsument albo indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

Nazwa firmy (tylko dla indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): ………………

NIP (tylko dla indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): ………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………………………………………………………….. (w tym miejscu należy wpisać nazwę towaru). Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy). Produkt został odebrany przeze mnie w dniu …………………………….. (w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Produktu).

…………………………..

 

Podpis

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)